Usługi

Pomoc prawna

Pełna obsługa korporacyjna spółek
 • przygotowanie i zmiany umów i statutów spółek
 • przygotowywanie uchwał i zgód korporacyjnych
 • przygotowywanie protokołów ZW i projektów WZA
 • uchwały Zarządu, Rady Nadzorczej
 • zatwierdzenia sprawozdań finansowych
Restrukturyzacje, M&A
 • zakładanie spółek, fundacji, stowarzyszeń
 • procedury sprzedaży lub darowizny przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • przekształcenia spółek kapitałowych i osobowych
 • przejęcia i fuzje spółek
 • przygotowywanie umów w zakresie obrotu udziałami
 • likwidacje spółek kapitałowych i osobowych
 • prowadzenie due dilligence przedzakupowego
Prawo pracy
 • analiza warunków zatrudnienia (B2B, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne)
 • doradztwo w kwestii mobilności i delegowania pracowników
 • opracowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych związanych ze stosunkiem pracy
 • przygotowywanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, statutów oraz innych aktów prawa pracy
 • doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia
 • uzyskiwanie zezwoleń i zgód na wykonywanie przez cudzoziemców pracy w Polsce
 • doradztwo w związku z rozwiązywaniem stosunków pracy, w tym w dziedzinie zwolnień grupowych
 • opiniowanie układów zbiorowych pracy
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • przygotowywanie umów dla kadry zarządzającej
 • reprezentacja pracodawców w sporach sądowych
 • wprowadzanie systemów motywacyjnych ESOP (Employee Stock Option Plan) dla pracowników
 • wprowadzanie pracy zdalnej
Prawo gospodarcze
 • przygotowywanie projektów umów w obrocie gospodarczym
 • przygotowywanie projektów oraz opiniowanie umów handlowych pod kątem zgodności z prawem oraz należytej ochrony interesów klienta, w tym zabezpieczeń wykonania umowy
 • prowadzenie negocjacji i rozmów mediacyjnych w imieniu klienta,
 • doradztwo w zakresie zawierania umów
 • opracowywanie informacji prawnych oraz memorandów dotyczących aktualnie obowiązujących przepisów z danej dziedziny działalności gospodarczej, konsultacje bieżące
 • reprezentacja w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
 • ustalanie statusu prawnego nieruchomości
 • wsparcie transakcyjne najmu oraz sprzedaży nieruchomości
Compliance prawny
 • obsługa i doradztwo w dziedzinie ochrony danych osobowych (RODO)
 • przygotowywanie i wersyfikacja procedur w dziedzinie AML
 • wdrażanie procedur dotyczących sygnalistów
 • audyt procedur obowiązujących w przedsiębiorstwie pod kątem zgodności z prawem
Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych
 • odwołania od decyzji administracyjnych
 • reprezentacja i pomoc w kontrolach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy
 • reprezentacja i pomoc w kontrolach prowadzonych prze Państwową Inspekcję Sanitarną
 • reprezentacja w postępowaniach przez Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Doradztwo podatkowe

Bieżące doradztwo podatkowe
 • rozwiązywanie problemów podatkowych w codziennej działalności firmy
 • analiza umów, transakcji i innych zdarzeń gospodarczych
Audyt podatkowy
 • weryfikacja poprawności kalkulacji zobowiązań podatkowych CIT i VAT za wybrany okres
 • ocena ewentualnych ryzyk i wskazanie możliwych oszczędności
Restrukturyzacje, M&A
 • analiza podatkowa umów transakcyjnych
 • Podatkowe badanie due diligence
 • strukturyzacja transakcji pod kątem podatkowym
Podatki międzynarodowe i podatek u źródła
 • analiza skutków podatkowych transakcji międzynarodowych
 • ocena ryzyka powstania zagranicznego zakładu (permanent establishment)
 • ustalenie opodatkowania transakcji podatkiem u źródła (WHT)
Schematy podatkowe (DAC6/MDR)
 • weryfikacja obowiązku raportowania schematów podatkowych
 • przygotowanie projektu raportu MDR
 • audyt MDR

czytaj więcej…

Interpretacje i postępowania podatkowe
 • przygotowanie wniosków o interpretacje podatkowe i wiążące informacje stawkowe
 • prowadzenie postępowań w zakresie wydania interpretacji
 • skargi i skargi kasacyjne
Procedury należytej staranności w obszarze podatków
 • procedura należytej staranności w podatku u źródła
 • procedura w zakresie schematów podatkowych (MDR)
 • procedury ograniczające ryzyko odpowiedzialności karnoskarbowej